ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА СО КЛИЕНТИ

Општо

crossborderfuncenter.net е официјален интернет портал изготвен во рамките на Проектот за прекуграничен забавен центар финансиран од ЕУ преку Програмата за прекугранична соработка ИПА-Бугарија – Поранешна Југословенска Република Македонија. Изготвен е од проектните спроведувачи: Еколошко друштво Планетум – Струмица и здружението Пирински туристички форум – Благоевград, со цел да ги задоволи информативните и маркетиншките потреби на развиената истоимена партнерска мрежа Центар за прекугранична забава (понатаму во текстот: Мрежа). Двете здруженија и самиот портал не вршат комерцијални активности. Продажбата на туристички услуги ја врши туроператор кој е член на Мрежата (во понатамошниот текст: Туроператор), а самото обезбедување на услугите го прават добавувачи кои исто така се членови на мрежата.

Актуелните Услови за работа ги регулираат односите помеѓу клиентот и туроператорот. Различни или дополнителни услови ќе се применуваат само по експлицитната писмена потврда од туроператорот преку crossborderfuncenter.net.

Услови за резервирање на туристички услуги

Порталот crossborderfuncenter.net информира за и промовира туристички услуги понудени од страна на Мрежата за прекугранични забавни центри. Преку порталот, клиентот може да испрати барање до туроператорот за добивање на одредена туристичка услуга. Во рок од 24 часа, туроператорот испраќа на пријавената е-адреса одредена понуда како одговор на барањата на клиентот. Оваа понуда ги вклучува сите задолжителни елементи од Договорот за организирано патување, кој е потпишан помеѓу туроператорот и клиентот откако ќе наведе дека ја прифаќа понудата.

Резервацијата за понудената пакет-туристичка услуга „Кулинарски викенд“ се смета дека е направена во моментот кога двете страни ќе го потпишат Договорот за организирано патување и клиентот ќе направи авансно плаќање / депозит од 30% од договорената цена на пакет-услугата на банкарската сметка на туроператорот наведена во индивидуалната понуда или преку Pay-Pal под услови наведени во понудата. Останатите 70% од договорената цена се плаќаат најдоцна 5 календарски дена пред датумот на патување. Доколку резервацијата е направена помалку од 5 календарски дена пред датумот на патување, аконтацијата мора да покрие 100% од договорената цена на пакет-услугата.

Измена на условите за резервација/откажување

Промени направени од клиентот

Клиентот може да побара од туроператорот да изврши промени во веќе договорените туристички услуги само според клаузулите од Договорот за организирано патување.

Клиентот има право да ги откаже договорените услуги („договорено“ значи потпишан Договор за организирано патување и уплатен депозит) под следниве услови:

  1. Ако откажувањето е направено не помалку од 5 календарски дена пред датумот на патување, туроператорот го задржува целосниот депозит, ако е 30% од договорената цена на пакет-услугата или 30% од уплатениот депозит ако е уплатена сума од 100% од договорената цена.
  2. Ако откажувањето се врши помеѓу 5 и 2 календарски дена пред датумот на патување, туроператорот задржува 60% од договорената цена на пакет-услугата.
  3. Ако откажувањето е направено во рок од помалку од 2 календарски дена пред датумот на патување, туроператорот задржува 100% од договорената цена на пакет-услугата.

 

Промени направени од туроператорот

Туроператорот има право да ја зголеми цената во случај на:

  1. Зголемување на вредноста на транспортните трошоци за организација и обезбедување на договорената услуга, вклучувајќи ја и цената на гориво;
  2. Зголемување на големината на даноците поврзани со услугите наведени во Договорот за организирано патување;
  3. Промени во курсната девизна листа релевантна за Договорот за организирано патување во периодот помеѓу потпишување на договорот и датумот на патување.

Туроператорот има право да го откаже Договорот за организирано патување без никаква одговорност доколку клиентот не уплати депозит во договорениот рок.

Сите други услови се утврдени во Договорот за организирано патување.

Жалби и поплаки

Сите поплаки поврзани со квалитетот на платените услуги, вклуќувајќи ги условите во хотелите и друго, клиентот мора да ги пријави директно на самото место кај добавувачот на услугата или претставникот на туристичкиот оператор. Ако барањата на клиентот не се исполнети, тој / таа мора да побара од одговорното лице (изведувач или претставник на туроператорот) да изготви протокол за потврда со името и потписот на одговорното лице. Во рок од 14 календарски дена по завршувањето на организираното патување, клиентот мора да му достави на туроператорот писмена поплака придружена со протоколот за потврдување, копија од Договорот за организирано патување и документи за плаќање.

Во случај клиентот да не ја поднесе жалбата на горенаведениот начин, туроператорот нема да ги разгледа неговите побарувања. Туроператорот има обврска да се произнесе по жалбата во рок од 30 календарски дена по нејзиното добивање.

Лични податоци

Согласно постоечките Услови за работа, клиентот изјавува дека доброволно ги дава своите лични податоци кои се потребни за да се направи резервација и да се реализира туристичката услуга.

crossborderfuncenter.net и туроператорот (организаторите) им гарантираат на своите клиенти доверливост на дадените лични податоци. Тие податоци нема да се користат, даваат или споделуваат со трети страни кои се наведени во Условите за работа. Организаторите имаат обврска да ги заштитат личните податоци на клиентот што ги примиле во процесот на резервација, но оваа обврска станува неважечка ако клиентот даде лажни податоци. Почитувајќи ги постоечките закони и клаузулите од  Условите за работа, организаторите можат да ги користат личните податоци на клиентот само за целите утврдени во Договорот за организирано патување. Сите други цели за кои се користат податоците ќе бидат во согласност со бугарското и македонското законодавство, применливите меѓународни регулативи, интернет етика, правила на морал и добро однесување.

Организаторите се обврзани да не откриваат лични податоци на клиентот на трети лица – државни органи, трговски друштва, физички лица или други, освен во случај кога ќе добијат писмена согласност од клиентот или информацијата е побарана од страна на државен орган или службеници лица кои имаат законско право да побаруваат и собираат такви информации.

 

Во согласност со постојните услови и услови, клиентот изјавува дека доброволно ги обезбедува своите лични податоци кои се потребни за да се направи резервација и да се обезбеди туристичка услуга.

 

Осигурување

Вредноста на кое било осигурување поврзано со дадените услуги не е вклучена во цените објавени на веб-страницата, освен ако не е јасно наведено поинаку. Препорачуваме клиентите да си извадат патничко осигурување, осигурување за откажување на услуга и/или здравствено осигурување кај туроператорот или кој било друг осигурителен агент кој самите ќе си го изберат. Договорот за осигурување не е предмет на овие Услови за работа.

Пасош, виза, валута и здравствена заштита

Препораките дадени за пасош, виза, валута и здравствена заштита во врска со патувањето не се обврзувачки. Клиентот мора сам да провери дали овие препораки важат и за него и што треба да преземеви во однос на неговото/нејзиното државјанство и пасошките и визните режими на земјата во која патува. За вакви и слични прашања треба да се контактираат надлежните амбасади и конзулати.

Ослободување од одговорност

Во врска со податоците за патување и индивидуални услуги, crossborderfuncenter.net се базира на информациите обезбедени од страна на изведувачите. Crossborderfuncenter.net нема капацитети да ја проверува точноста на секој посебен податок за време на резервацијата, па затоа crossborderfuncenter.net не презема одговорност во врска со комплетноста и вистинитоста на овие информации. Истото важи и за сите други информации што се објавуваат на електронскиот портал crossborderfuncenter.net а се дадени од трети страни. Операторот на турата не гарантира достапност на патувањето или одвоените услуги во моментот на прием на барањето од клиентот.

 

Гаранции од страна на клиентот

Со испраќање на барање за резервација, клиентот ја дава својата согласност за секој начин на користење на оваа веб-страница во негово име. Доколку резервацијата се однесува на малолетни деца кои се членови на семејството и/или домаќинството на клиентот, клиентот е одговорен да го надгледува нивното користење на веб страницата. Резервацијата не може да се направи ако клиентот обезбеди лажни или нецелосни лични податоци. Клиентот дава своја согласност дека можностите за резервација на услуги понудени од оваа веб страница се користат исклучиво за законски усогласени договорни односи во негово име или трети лица во чие име клиентот може законски да постапува.

Во случај овие гаранции да бидат прекинати од страна на клиентот, тој/таа одговара неограничено пред crossborderfuncenter.net, туроператорот и добавувачите на услуги за било каква штета или пропуштени придобивки како резултат на активностите на клиентот или  на малолетни деца под негова/нејзина закрила.

Услови за користење на веб страницата crossborderfuncenter.net

  1. Општо.

Користењето на crossborderfuncenter.net од страна на клиентот значи дека тој/таа ги прифаќа сите правила, услови и насоки.

  1. Врски до други веб страници.

crossborderfuncenter.net може да содржи врски до вен страници на други ентитети а кои ги одржуваат други лица и/или партнери.

Таквите врски може да служат само како препорака.

crossborderfuncenter.net нема контрола врз овие веб страници на трети лицаc ниту пак врз нивната содржина. Вклучувањето на врски до такви страници преку crossborderfuncenter.net не претпоставува одобрување на нивната содржина или контакт со нивните оператори. Crossborderfuncenter.net нема одговорност за веб страниците на други ентитети и можните штети кои би произлегле од нивното користење од страна на клиентот.

  1. Можности за техничко користење на crossborderfuncenter.net

crossborderfuncenter.net не гарантира постојано техничко користење на веб страницата. Неможноста да се користи crossborderfuncenter.net не е основа за побарувања за отштета од страна на клиентите.

  1. Авторско право

Содржината, софтверот, производите и информациите се засновани на лично истражување/програмирање на crossborderfuncenter.net или соодветни податоци /материјали на трети страни, односно на снабдувачите на услуги и податоци. Сите податоци, производи, софтвер, слики, илустрации и информации кои клиентот ги добива преку оваа веб-страница се заштитени со законите за авторски права и други права во врска со нивната сопственост. Од таа причина, клиентот не може да ја менува, копира, дистрибуира, пренесува, прикажува, размножува, повторно објавува, лиценцира или да создава творби произлезени од нив, како ни да ги продава и дава.

Без јасна писмена согласност на сопственикот, промената на податоците и информациите, како и нивната употреба на други веб-страници или за цели кои не се лични и комерцијални, претставува повреда на Законот за авторски права и слични акти. Во случај на такво непочитување, crossborderfuncenter.net или носителот на соодветното право може да побараат судска интервенција

   

Проектот за прекуграничен забавен центар е кофинансиран од ЕУ преку програмата Интеррег-ИПА ПГС Бугарија - поранешна Југословенска Република Македонија

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската унија преку Програмата Интеррег-ИПА ПГС Бугарија - Поранешна Југословенска Република Македонија, ЦЦИ Бр. 2014TC16I5CB006, во рамките на проектот: "Прекуграничен забавен центар" со референтен број CB006.1.22 .117. Содржината на оваа веб-страница е единствена одговорност на Пиринскиот туристички форум и ЕД Планетум - Струмица и во никој случај не може да се смета дека ги отсликува ставовите на Европската Унија или Управниот орган на Програмата

0017225