Мрежата „Прекуграничен забавен центар“ ги обединува туристичките водичи, сопствениците на хотели и ресторани, музејските работници, експертите за култура и животна средина, членовите на НВО како и сите други кои се грижат за традицијата и иднината на прекуграничниот регион меѓу Бугарија и Македонија. Цврсто стоиме позади идејата за југозападна Бугарија и југоисточна Македонија како единствена туристичка дестинација каде луѓето доаѓаат да научат повеќе за природата, историјата и традицијата на регионот, да се одморат и забавуваат.

Дојдете како посетители, ќе си заминете како пријатели!

Мрежата „Прекуграничен забавен центар“

   

Проектот за прекуграничен забавен центар е кофинансиран од ЕУ преку програмата Интеррег-ИПА ПГС Бугарија - поранешна Југословенска Република Македонија

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската унија преку Програмата Интеррег-ИПА ПГС Бугарија - Поранешна Југословенска Република Македонија, ЦЦИ Бр. 2014TC16I5CB006, во рамките на проектот: "Прекуграничен забавен центар" со референтен број CB006.1.22 .117. Содржината на оваа веб-страница е единствена одговорност на Пиринскиот туристички форум и ЕД Планетум - Струмица и во никој случај не може да се смета дека ги отсликува ставовите на Европската Унија или Управниот орган на Програмата

0016530