Проектот за прекугранични забавни центри беше спроведен од Пиринскиот туристички форум (Бугарија) и ЕД Планетум – Струмица (Македонија) со финансиската поддршка на ЕУ преку Интеррег-ИПА Програма ЦБЦ Бугарија – Република Северна Македонија. Целта на проектот беше да го стимулира туризмот како долгорочна алтернатива за прекуграничниот регион меѓу Бугарија и Македонија. Преку проектот се изгради мрежа од 10 туристички „јазли“ или мини-дестинации во областа на Благоевград, Бугарија и јужноисточниот плански регион, Македонија, која разви современи и привлечни туристички услуги кои ќе се нудат преку веб страницата на ЦБФЦ. Проектот започна во мај 2017 а заврши во август 2018.

Погледнете ги резултатите од студија за маркетинг (Извештај)

   

Проектот за прекуграничен забавен центар е кофинансиран од ЕУ преку програмата Интеррег-ИПА ПГС Бугарија – Република Северна Македонија

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската унија преку Програмата Интеррег-ИПА ПГС Бугарија – Република Северна Македонија, ЦЦИ Бр. 2014TC16I5CB006, во рамките на проектот: “Прекуграничен забавен центар” со референтен број CB006.1.22 .117. Содржината на оваа веб-страница е единствена одговорност на Пиринскиот туристички форум и ЕД Планетум – Струмица и во никој случај не може да се смета дека ги отсликува ставовите на Европската Унија или Управниот орган на Програмата

0017223