Дестинација Благоевград

Рилски манастир

Гробот на Св. Иван Рилски

Пирамидите во Стоб

Населба Вароша во Благоевград

Регионален историски музеј Благоевград

Населба Вароша во Благоевград

Регионален историски музеј Благоевград

Проектот за прекуграничен забавен центар е кофинансиран од ЕУ преку програмата Интеррег-ИПА ПГС Бугарија – Република Северна Македонија

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската унија преку Програмата Интеррег-ИПА ПГС Бугарија – Република Северна Македонија, ЦЦИ Бр. 2014TC16I5CB006, во рамките на проектот: “Прекуграничен забавен центар” со референтен број CB006.1.22 .117. Содржината на оваа веб-страница е единствена одговорност на Пиринскиот туристички форум и ЕД Планетум – Струмица и во никој случај не може да се смета дека ги отсликува ставовите на Европската Унија или Управниот орган на Програмата