ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ

Общи положения

crossborderfuncenter.net е официален интернет портал, създаден в рамките на проект „Трансграничен център за забавления“, финансиран от ЕС чрез програмата за ТГС Интеррег-ИПП България – Бивша югославска република Македония. Той е създаден от изпълнителите на проекта: Екологично сдружение „Планетум“ – Струмица и сдружение Пирински туристически форум – Благоевград, за да обслужва информационните и маркетингови нужди на създадената партньорска мрежа „Трансграничен център за забавления“ (наричана по-нататък Мрежата). Двете сдружения и самият портал не осъществяват стопанска дейност. Продажбата на туристически услуги се осъществява от туроператор – член на Мрежата (наричан по-нататък за краткост Туроператора), а самото предоставяне на услугите се извършва от съответните доставчици, също членове на Мрежата.

Настоящите Общи условия и правила за работа с клиенти уреждат отношенията между клиента и Туроператора. По-различни или допълващи Общи условия ще бъдат приложими само след категоричното писмено потвърждение от Туроператора чрез crossborderfuncenter.net.

Условия за резервиране на туристически услуги

Порталът crossborderfuncenter.net информира за и рекламира туристическите услуги, разработени от Мрежата „Трансграничен център за забавления“. Чрез портала, клиентът изпраща запитване за предоставянето на туристическите услуги до Туроператора. В рамките на 24 часа Туроператорът изпраща на заявения имейл-адрес на клиента индивидуална оферта, отговаряща на изискванията на клиента, в която са посочени всички задължителни елементи на договора за туристически пакет, който се сключва между Туроператора и клиента след като последният заяви, че приема направената му оферта.

Резервацията за ползване на пакетна туристическа услуга „Кулинарен уикенд“ се счита за направена в момента, в който двете страни подпишат договора за туристически пакет и клиентът извърши авансово плащане в размер на 30% от договорената цена на пакетната услуга, по банкова сметка, посочена от Туроператора в индивидуалната оферта или чрез Pay-Pal при условия, също посочени в тази оферта. Останалите 70% от договорената цена са дължими в срок не по-малък от 5 календарни дни преди датата на пътуване. В случай, че резервацията бъде направена по-малко от 5 календарни дни преди датата на пътуване, авансово се дължат 100% от договорената цена на пакетната услуга.

Промяна на условията на резервация/анулиране

Промени от страна на клиента

Потребителят може да изисква от Туроператора извършването на промени във вече договорени туристически услуги само съгласно условията на Договора за туристически пакет.

Клиентът има право да се откаже от ползването на договорените услуги (при подписан Договор за туристически пакет и платен депозит), при следните условия:

  1. При отказ не по-малко от 5 календарни дни преди датата на ползване на услугите, Туроператорът задържа целия депозит, ако е в размер на 30% от договорената цена на пакетната услуга, или 30% от депозита, ако са били платени 100% от договорената цена.
  2. При отказ между 5 и 2 календарни дни преди датата на ползване на услугите, Туроператорът задържа 60% от договорената цена на пакетната услуга.
  3. При отказ по-малко 2 календарни дни преди датата на ползване на услугите, Туроператорът задържа 100% от договорената цена на пакетната услуга.

Промени от страна на Туроператора

Туроператорът има право да увеличава цената, ако промяната в цената и изменението се дължи единствено на:

  1. увеличаване стойността на транспортните разходи за организиране и предоставяне на договорените услуги, в т. ч. на горивото;
  2. увеличаване размера на различни такси, свързани с ползвани услуги по договора;
  3. промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

Туроператорът има право да се откаже от Договора, без да носи никаква отговорност, ако клиентът не извърши депозитното плащане в установения срок.

Всички други условия се уреждат в Договора за туристически пакет.

Рекламации

Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. условия в хотели и т.н. трябва да бъдат предявени от клиента на място пред доставчика на услугите или представител на Туроператора. В случай, че изискванията на клиента не бъдат удовлетворени, той трябва да изиска от отговорно лице – представител/контрагент на Туроператора, съставянето на място на констативен протокол, върху който фигурира име и подпис на отговорното лице. В срок от 14 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване, клиентът трябва да представи на Туроператора писмена рекламация, като приложи към нея съставеният констативен протокол на място, екземпляр от договора и документи, удостоверяващи направените от него плащания.

В случай, че клиентът не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Туроператора. Туроператорът се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея.

Предоставяне на лични данни

По силата на настоящите Общи условия клиентът декларира, че предоставя доброволно необходимите лични данни за извършване на резервацията и осъществяване на услугата.

crossborderfuncenter.net и Туроператорът (организаторите) гарантират на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. Организаторите защитават личните данни на клиента, станали им известни при попълване на електронната форма за заявка, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, организаторите може да използват личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в Договора за туристически пакет. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското и македонско законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Организаторите се задължават да не разкриват никакви лични данни за клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато са получили изричното писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

Застраховки

Стойността на застраховките по отношение на предоставяните услуги не е включена в цените, обявени на електронната страница, ако изрично не е уговорено друго. Ние препоръчваме на клиентите да сключат сами пътна застраховка, както и застраховка за анулиране на пътуване и/или здравна застраховка чрез Туроператора или избран от тях агент. Договорът за застраховката не е уреден в тези Общи условия.

Паспортни, визови, валутни и здравни изисквания

Препоръките, които се дават за паспортните, визовите, валутните и здравните изисквания, свързани с пътуване, не са обвързващи. Клиентът следва да се увери допълнително по подходящ начин доколко се отнасят до него, и какво е редно да предприеме съобразно гражданството си и съответния визов и паспортен режим на страната, която ще посети. За такива и подобни въпроси следва да се обърне за повече информация към компетентните посолства и консулства.

Ограничение на отговорност

По отношение на данните за пътуванията и отделните услуги, crossborderfuncenter.net се основава на информацията, получена от съответните контрагенти. crossborderfuncenter.net няма възможност да прави проверки за верността на тези данни към момента на запитването на клиента. crossborderfuncenter.net не поема по тази причина гаранция по отношение на пълнотата, верността или актуалността на тази информация. Същото се отнася за друга информация, която се съдържа на страницата на електронния портал  crossborderfuncenter.net и е предоставена от трети страни. Не се поема отговорност за наличността на пътуването или отделната услуга към момента на изпращането на запитване от страна на клиента.

Гаранции от страна на клиента

С предаване на запитването за резервация клиентът заявява своето съгласие относно всяко ползване на тази електронна страница от свое име и за своя сметка. В случай, че резервацията касае малолетни или непълнолетни лица от неговото домакинство или семейство, това  следва  да бъде съблюдавано от него и той да отговаря за всяко ползване на електронната страница от тях. Не може да бъде направена резервация, ако клиентът е предоставил грешни или непълни лични данни. Клиентът заявява своето съгласие за това, че възможностите за резервация на пътувания, предоставени чрез тази електронна страница могат да бъдат използвани само за законосъобразни резервации или покупки за него или трета страна, от чието име той може да предприема законосъобразни действия.

При нарушение на тези гаранции от страна на клиента, той отговаря неограничено спрямо crossborderfuncenter.net, туроператора и доставчиците на услуги за всякакви вреди и пропуснати ползи, възникнали в резултат на неговите действия или действията на подопечните му малолетни и непълнолетни деца.

Условия за общото ползване на електронната страница на crossborderfuncenter.net

  1. Общи положения.

Ползването на crossborderfuncenter.net от клиента представлява приемане от негова страна на всички правила, условия и указания.

  1. Линкове към други електронни страници.

crossborderfuncenter.net може да съдържа препратки към други, чужди електронни страници, които се поддържат от други договорни страни/партньори.

Такива препратки служат само като препоръки.

crossborderfuncenter.net не може да контролира тези електронни страници на трети страни и не отговаря за тяхното съдържание. Включването на хиперлинкове на такива електронни страници от страна на crossborderfuncenter.net не предполага нито одобрение на съдържанието на такива електронни страници, нито връзка с техните оператори. crossborderfuncenter.net не носи отговорност за чужди електронни страници и евентуално възникнали щети във връзка с тяхното ползване.

  1. Възможност за техническо ползване на crossborderfuncenter.net

crossborderfuncenter.net не дава гаранции за възможност за постоянно техническо ползване на уеб страницата. Невъзможността за техническо ползване на crossborderfuncenter.net не е основание за предявяване на претенции за възстановяване на щети на клиента.

  1. Авторско право

Подборът, софтуерът, продуктите и информацията се основават или на собствени проучвания/програмирания на crossborderfuncenter.net и/или на съответни данни/доставки на трети страни, т.е. на съответните доставчици на услуги и доставчици на данни. Всички данни, продукти, софтуер, изображения, илюстрации и информация, които клиентът получава чрез тази електронна страница, са защитени с авторски права и други права по отношение на тяхната интелектуална собственост. Поради това клиентът не може да ги променя, копира, разпространява, прехвърля, излага, демонстрира, размножава, повторно да ги публикува, лицензира, да създава творби извлечени от тях, както и да ги предава и продава.

Без изрично писмено съгласие на собственика,  промяната на данните и информацията, както и тяхното използване на други електронни страници, и тяхното използване за други освен лични, некомерсиални цели е нарушение на закона за авторското право и сродните на него права. При нарушение на авторските права crossborderfuncenter.net или носителят на съответното право може да  потърси наказателна и/или облигационна отговорност по съответния ред и/или чрез компетентния съд.

 

   

Проектът "Трансграничен център за забавления" се съ-финансира от ЕС чрез Програмата за ТГС Интеррег-ИПП България - Бивша Югославска Република Македония

Този уеб сайт е направен с подкрепата на ЕС чрез Програмата за ТГС Интеррег-ИПП България - Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. За съдържанието на този уеб сайт отговорност носят единствено Пирински туристически форум и ЕА Планетум - Струмица и по никакъв начин не може да се приеме, че той отразява възгледите на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата

0016530