ДЕСТИНАЦИЯ НОВО СЕЛО

Смоларски водопад

Колешински водопад

Габровски водопади

Мокрински извори

Манастир „Св. Св. Антоний и Георги“

Мокрински извори

Манастир „Св. Св. Антоний и Георги“

   

Проектът "Трансграничен център за забавления" се съ-финансира от ЕС чрез Програмата за ТГС Интеррег-ИПП България - Бивша Югославска Република Македония

Този уеб сайт е направен с подкрепата на ЕС чрез Програмата за ТГС Интеррег-ИПП България - Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. За съдържанието на този уеб сайт отговорност носят единствено Пирински туристически форум и ЕА Планетум - Струмица и по никакъв начин не може да се приеме, че той отразява възгледите на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата

0016530