Добродојдовте во прекуграничниот реон меѓу Бугарија и Македонија!

Најјугозападниот дел од Бугарија и најјугоисточниот дел од Македонија ви приготвија привлечни понуди за забавни кулинарски викенди. Посетете нè во периодот од септември 2018 до февруари 2019! Разгледајте ги нашите понуди и промоции..

Добродојдовте во прекуграничниот реон меѓу Бугарија и Македонија!

Најјугозападниот дел од Бугарија и најјугоисточниот дел од Македонија ви приготвија привлечни понуди за забавни кулинарски викенди. Посетете нè во периодот од септември 2018 до февруари 2019! Разгледајте ги нашите понуди и промоции..

Добродојдовте во прекуграничниот реон меѓу Бугарија и Македонија!

Најјугозападниот дел од Бугарија и најјугоисточниот дел од Македонија ви приготвија привлечни понуди за забавни кулинарски викенди. Посетете нè во периодот од септември 2018 до февруари 2019! Разгледајте ги нашите понуди и промоции..

Добродојдовте во прекуграничниот реон меѓу Бугарија и Македонија!

Најјугозападниот дел од Бугарија и најјугоисточниот дел од Македонија ви приготвија привлечни понуди за забавни кулинарски викенди. Посетете нè во периодот од септември 2018 до февруари 2019! Разгледајте ги нашите понуди и промоции..

Добродојдовте во прекуграничниот реон меѓу Бугарија и Македонија!

Најјугозападниот дел од Бугарија и најјугоисточниот дел од Македонија ви приготвија привлечни понуди за забавни кулинарски викенди. Посетете нè во периодот од септември 2018 до февруари 2019! Разгледајте ги нашите понуди и промоции..

Добродојдовте во прекуграничниот реон меѓу Бугарија и Македонија!

Најјугозападниот дел од Бугарија и најјугоисточниот дел од Македонија ви приготвија привлечни понуди за забавни кулинарски викенди. Посетете нè во периодот од септември 2018 до февруари 2019! Разгледајте ги нашите понуди и промоции..

Добродојдовте во прекуграничниот реон меѓу Бугарија и Македонија!

Најјугозападниот дел од Бугарија и најјугоисточниот дел од Македонија ви приготвија привлечни понуди за забавни кулинарски викенди. Посетете нè во периодот од септември 2018 до февруари 2019! Разгледајте ги нашите понуди и промоции..

   

Проектот за прекуграничен забавен центар е кофинансиран од ЕУ преку програмата Интеррег-ИПА ПГС Бугарија - поранешна Југословенска Република Македонија

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската унија преку Програмата Интеррег-ИПА ПГС Бугарија - Поранешна Југословенска Република Македонија, ЦЦИ Бр. 2014TC16I5CB006, во рамките на проектот: "Прекуграничен забавен центар" со референтен број CB006.1.22 .117. Содржината на оваа веб-страница е единствена одговорност на Пиринскиот туристички форум и ЕД Планетум - Струмица и во никој случај не може да се смета дека ги отсликува ставовите на Европската Унија или Управниот орган на Програмата

0011614