Драги пријатели! Ви посакуваме здрава и успешна Нова 2020 година! Не престанувајте да патувате и ако сте подготвени за нешто различно и забавно, вратете се наскоро за нашите нови понуди!

Драги пријатели! Ви посакуваме здрава и успешна Нова 2020 година! Не престанувајте да патувате и ако сте подготвени за нешто различно и забавно, вратете се наскоро за нашите нови понуди!

Драги пријатели! Ви посакуваме здрава и успешна Нова 2020 година! Не престанувајте да патувате и ако сте подготвени за нешто различно и забавно, вратете се наскоро за нашите нови понуди!

Драги пријатели! Ви посакуваме здрава и успешна Нова 2020 година! Не престанувајте да патувате и ако сте подготвени за нешто различно и забавно, вратете се наскоро за нашите нови понуди!

Драги пријатели! Ви посакуваме здрава и успешна Нова 2020 година! Не престанувајте да патувате и ако сте подготвени за нешто различно и забавно, вратете се наскоро за нашите нови понуди!

Драги пријатели! Ви посакуваме здрава и успешна Нова 2020 година! Не престанувајте да патувате и ако сте подготвени за нешто различно и забавно, вратете се наскоро за нашите нови понуди!

Драги пријатели! Ви посакуваме здрава и успешна Нова 2020 година! Не престанувајте да патувате и ако сте подготвени за нешто различно и забавно, вратете се наскоро за нашите нови понуди!

Проектот за прекуграничен забавен центар е кофинансиран од ЕУ преку програмата Интеррег-ИПА ПГС Бугарија – Република Северна Македонија

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската унија преку Програмата Интеррег-ИПА ПГС Бугарија – Република Северна Македонија, ЦЦИ Бр. 2014TC16I5CB006, во рамките на проектот: “Прекуграничен забавен центар” со референтен број CB006.1.22 .117. Содржината на оваа веб-страница е единствена одговорност на Пиринскиот туристички форум и ЕД Планетум – Струмица и во никој случај не може да се смета дека ги отсликува ставовите на Европската Унија или Управниот орган на Програмата

0017225